Simon Attila az Etnológiai Központ konferenciáján a Selye János Egyetemen

Simon Attila is szerepel az Etnológiai Központ konferenciáján 2022. szeptember 23-án, pénteken 18:00 órától a komáromi Selye János Egyetemen (Elektrárenská cesta 2). További részletek és a konferencia programja az esemény Facebook-oldalán:

NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA AZ ETNOLÓGIAI KÖZPONT LÉTREJÖTTÉNEK 25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
ÖNÁLLÓSÁG ÉS KÖZVETÍTÉS (?) – A NÉPRAJZI TUDOMÁNYOSSÁG EGY ÉVSZÁZADA 1920-TÓL MÁIG A MAGYAR ÉS MÁS KÖZÉP-EURÓPAI KISEBBSÉGEK KÖRÉBEN
Autonomie und Mediation (?) – Ein Jahrhundert ethnographischer Wissenschaften von 1920 bis heute unter ungarischen und anderen mitteleuropäischen Minderheiten
NEMZETKÖZI KONFERENCIA / Internationale Tagung
Komárom (Szlovákia) / Komorn (Slowakei)
Helyszín: Selye János Egyetem, Konferenciaközpont / Ort: Hans-Selye-Universität, Konferenzzentrum
(Elektrárenská cesta 2, 945 01 Komárno)
PROGRAM / PROGRAMM

 1. szeptember 23. (péntek) / 23. September 2022 (Freitag)
  9.00–9.30 Regisztráció / Registration
 2. szekció / 1. Sektion
  Elnöklő / Vorsitzender: Liszka József
  9.30–11.15 Liszka József
  Köszöntő/Begrüßung
  VOIGT VILMOS
  Kisebbség – egy „sötét ló” a néprajzban
  Minderheit – ein „der große Unbekannte“ in der Ethnographie
  BOTÍK JÁN
  A szlovák kisebbségek vizsgálatának fogalmához Közép- és Délkelet-Európa országaiban
  Zum Begriff der Untersuchung der slowakischen Minderheit in den Ländern Mittel- und Südosteuropas
  A.GERGELY ANDRÁS
  Etnológia a léthatáron. Paradigmatikus kérdéskörök az önállóság és közvetítettség tudományközi rétegződéseiben
  Ethnologie am Rande der Existenz. Paradigmatische Fragen der interdisziplinären Schichtungen von Autonomie und Mediation
  ARENS, MEINOLF
  Wissenschaftler und Wissenschaftslandschaften in Minderheitengesellschaften als Brückenbauer und Türöffner zwischen Mehrheit und Minderheit/en (Möglichkeiten und Grenzen)
  Tudósok és tudományos vidékek a kisebbségi társadalmakban, hídépítőként és ajtónyitóként a többségi és kisebbségi társadalmak között (lehetőségek és korlátok)
  11.30–12.15
  Ebéd/Mittagessen
 3. szekció / 2. Sektion
  Elnöklő / Vorsitzender: Vataščin Péter
  12.15–13.15
  KESZEG VILMOS
  Kisebbségben Romániában: a kultúra és a kultúrakutatás új kontextusban
  Als Minderheit in Rumänien: Kultur und Kulturforschung in einem neuen Kontext
  BORBÉLY SÁNDOR
  Kisebbségi perspektívák és diszciplináris kutatások. Módszertani és ismeretelméleti paradigmák a rendszerváltás utáni kárpátaljai társadalomkutatásban
  Minoritäre Perspektiven und disziplinäre Forschung. Methodische und erkennungstheoretische Paradigmen in der Sozialforschung in Transkarpatien nach der politischen Wende
  L. JUHÁSZ ILONA
  Mindenki néprajzos, aki énekel és táncol. A (cseh)szlovákiai magyar tudományos néprajzi kutatások kezdetei és mai helyzete
  Wer singt und tanzt, ist ein Folklorist. Anfänge und gegenwärtige Situation der wissenschaftlichen ungarischen Ethnographieforschung in der (Tschecho-)Slowakei
  13.15–13.30
  Kávészünet/Kaffeepause
 4. szekció / 3. Sektion
  Elnöklő / Vorsitzende: L. Juhász Ilona
  13.30–14.30
  PAPP ÁRPÁD
  Az elárvult rosszfiútól a lesajnált rokonig – a néprajz helye a két víz között
  Vom verwaisten bösen Buben zum bedauernswerten Verwandten – der Platz der Ethnographie zwischen zwei Stühlen
  KLAMÁR ZOLTÁN
  Egy régi felvetés: a vajdasági magyarság néprajzi múzeumának alapítása. Batta Péter tudományszervező cikkei a Kalangya folyóiratban
  Ein alter Plan: die Gründung eines ungarischen Volkskundemuseums in der Wojwodina. Péter Battas Aufsätze als Wissenschaftsorganisator in der Zeitschrift „Kalangya“
  FEHÉR VIKTOR – RAFFAI JUDIT
  Kezdeményezések és kapcsolatok. Magyarországi folkloristák szerepe a jugoszláviai magyar folklorisztika formálódásában
  Initiativen und Kontakte. Die Rolle von Folkloristen aus Ungarn in der Entwicklung der des Fachs in Jugoslawien
  14.30–14.45
  Jovan Cvijić – Közép-Európa – Vajdaság
  Papp Árpád kiállítása
  Jovan Cvijić – Mitteleuropa – Wojwodina
  Ausstellung von Árpád Papp
  Kávészünet/Kaffeepause
 5. szekció / 4. Sektion
  Elnöklő / Vorsitzender: Kotics József
  14.45–15.45
  BRANDT JULIANE
  Konfession und Ethnizität in Ungarn zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf Landesebene und in einzelnen Regionen: Gemeinsame Nenner oder widersprüchliche Bindungen?
  Felekezet és etnicitás Magyarországon a 20. század elején országos szinten és az egyes régiókban: közös nevezők vagy ellentétes kötődések?
  PROSSER-SCHELL MICHAEL
  Die Formulierung des Toleranzgedankens für ethnische Gruppen im späthabsburgischen „Kronprinzenwerk“ und seine Wiederaufnahme durch Jakob Bleyer für die ungarndeutsche Minderheitenforschung seit 1920
  Az etnikai csoportok iránti tolerancia eszméjének megfogalmazása a későhabsburgi „Kronprinzenwerk”-ben és annak felelevenítése Jakob Bleyer által a magyar-német kisebbségkutatás számára 1920-tól kezdve
  SCHMIDTMAYER-BUSA MÓNIKA
  „Volksboden” kutatások a Vértes-hegységben
  „Volksboden“-Forschungen im Vértes-Gebirge
  15.45–16.00
  Kávészünet/Kaffeepause
 6. szekció / 5. Sektion
  Elnöklő / Vorsitzende: Marta Botiková
  16.00–17.00
  JAKAB ALBERT ZSOLT – PETI LEHEL
  A bánsági csehek. Letelepedés, társadalmi szerveződés és identitás
  Tschechen im Banat. Ansiedlung, soziale Organisation und Identität
  VOLTER DOMONKOS
  A magyarországi szlovák archaikus imakutatás múltja és jövője
  Vergangenheit und Zukunft der Forschung zu archaischen Gebeten der Slowaken in Ungarn
  ZSILÁK MÁRIA
  A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete Békéscsabán
  Das Forschungsinstitut der Slowaken in Ungarn in Békéscsaba
  AZ ETNOLÓGIAI KÖZPONT 25 ÉVE
  25 jähriges Bestehen des Forschungszentrums für Europäische Ethnologie
  18.00–22.00 (Tiszti Pavilon / Offizierspavillon)
  LISZKA JÓZSEF
  Negyedszázad/Ein Vierteljahrhundert
  Köszöntők/Begrüßungen
  KESZEGH BÉLA
  (Komárom polgármestere – Bürgermeister von Komárno/Komorn)
  MARTA BOTÍKOVÁ
  (Katedra etnológie FF UK, Bratislava / Etnológiai Tanszék, Bölcsészettudományi Kar, Comenius Egyetem, Pozsony / Lehrstuhl für Ethnologie, Philosophische Fakultät, Comenius-Universität Bratislava)
  KESZEG VILMOS
  (Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár / Ethnographische Gesellschaft János Kriza, Cluj-Napoca)
  MICHAEL PROSSER-SCHELL
  (Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa, Freiburg / A freiburgi Kelet-európai Németek Néprajzi Intézete)
  SIMON ATTILA
  (Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója / Direktor des Forum Instituts für Minderheitenforschung)
  COLLEGIUM MUSICUM COMAROMIENSIS
  Kamarazenei koncert/Kammermusik Konzert
  Fogadás/Empfang