Csehy Zoltán: Arctalanság, arcadás, arcrongálás

Arc­ta­lan­ság, arc­adás, arc­ron­gá­lás: Ön­lát­ta­tá­si stra­té­gi­ák és disz­kur­zus­re­tori­kák ki­sebb­sé­gi kon­tex­tus­ban – ezzel a címmel jelent meg Csehy Zoltán kötete a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­tének, a re­ci­tinek a kiadásában 2020 végén. Csehy monografikus könyve az ún. szlovákiai magyar irodalom fontos kérdéseit vizsgálja különféle aspektusokból. A könyv több fejezete is alapvető jelentőségű, útmutató – így például a kötetkezdő Arc, arcrongálás, maszkos játék. Az ún. szlovákiai magyar irodalom nyelveiről – tipológiai vázlat című, amely arra a kérdésre keresi a választ, hogy vajon van-e (saját, jól elkülöníthető) nyelve a szlovákiai magyar irodalomnak. Csehy nemcsak a “szlovák–magyar keverékirodalmi jelenségek genealógiájá”-val (17.) foglalkozik itt, hanem konkrét szövegeken keresztül mutatja be a lehetséges szlovákiai magyar nyelv sajátos vonásait (szlovák-magyar nyelvi hibridizáció, makaróninyelv, nyelvjárási elemek) Bettes István, Varga Imre, Grendel Lajos, Tőzsér Árpád, Száz Pál és mások irodalmi alkotásaiban. Csehynek ez az eredetileg 2016-os szövege így tulajdonképpen előfutárává vált azoknak a kutatásoknak, amelyek a magyar nyelv pluricentrikus jellegéből indították vizsgálataikat – mint például N. Tóth Anikó vagy Petres Csizmadia Gabriella a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem transzkulturális projektjén belül létrejött Transzkulturalizmus és bilingvizmus a közép-európai irodalmakban (2018) című tanulmánykötetben.

Csehy ezenkívül foglalkozik még többek között a két világháború közti szlovákiai magyar irodalom antológiaszerkesztési elveivel és önláttatási stratégiáival, a sztálinista diszkurzus retorikájával a csehszlovákiai magyar irodalomban 1950 és 1956 között, az ún. nyolcak nemzedékével, továbbá Kudlák Lajos és Kassák Lajos költészetével, illetve Márai Sándor Zendülők című regényének queer olvasatába is betekintést nyerhet az olvasó.

A szerző új kontextusokat, új nézőpontokat nyit meg rendkívül invenciózus értelmezéseiben, ezzel újrapozicionálja, újraéleszti, és egyúttal új perspektívák felől teszi láthatóvá a határon túli, a kisebbségi, ill. (ezeken belül, ezek mellett) a szlovákiai magyar irodalomról szóló diskurzusmintákat.

A kötet szabadon olvasható, illetve letölthető a reciti oldaláról.